Předmětem nabídky společnosti Agentura 4PRO s.r.o. je pronájem vybavení a také zajištění doprovodných služeb.

1) POPTÁVKA A NABÍDKA

Obchodní případ začne poptávkou klienta, a to buď telefonickou, osobní nebo emailovou zprávou na pujcovna@4pro.cz. Na základě poptávky klienta Půjčovna z Plzně vytvoří nabídku nebo kontaktuje klienta pro doplnění údajů. Následně bude zaslána nabídka na email.

2) OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Pokud klient souhlasí se zaslanou nabídkou, odpovědí na e-mail si nabízené služby závazně objedná. Pokud mu nabídka nevyhovuje, může ji s odpovědným zástupcem půjčovny upravit nebo následně odmítnout. Pokud klient nabídku nepotvrdí, automaticky propadne v den zápůjčky. Na základě podepsané závazné objednávky klient obdrží její potvrzení, nedojde-li mezi nabídkou a jejím závazným objednáním k takovému prodlení, že by požadované vybavení nebylo již na daný termín k dispozici.

3) DODÁNÍ A ODBĚR

Na základě objednaných služeb dojde k jejich dodání, a to na předem daném místě a v předem stanovený čas, a to v případě, pokud nenastanou neočekávané, pronajímatelem nezaviněné skutečnosti. Např. zásahy vyšší moci a jiné překážky. V případě osobního odběru probíhá vždy výdej ve skladech společnosti buď na náměstí Míru v Plzni nebo v Jateční ulici v Plzni. Při předání zboží klient zaplatí vratnou kauci, o jejíž výši bude informován už v potvrzující zprávě o závazné objednávce. Při vrácení sortimentu bude celková částka kauce odečtena z celkové sumy za půjčení.

4) FAKTURACE

Na základě předávacího protokolu je pronájem klientovi následně vyfakturován. V případě ztráty, poškození či nadměrnému znečištění jsou klientovi vyfakturovány také náklady spojené s náhradou takové škody.

Ceny v Kč bez i s DPH za pronájem jednotlivého vybavení jsou uvedeny v aktuální nabídce.

Ceny v Kč bez DPH doplňkových služeb jsou:

  • Doprava po Plzni (návoz a odvoz): Při objednávce nad 5000 Kč zdarma
  • Doprava mimo Plzeň (návoz a odvoz): 10 Kč/km, v případě auta s přívěsem 15 Kč/km
  • Práce – manipulace, instalace, demontáž aj.: 2 x 500 až 1000 Kč dle náročnosti a množství
  • Noční taxa (22:00 – 7:00): 500 Kč/cesta bez ohledu na počet osob
  • Příplatek za víkend nebo svátek: 500 Kč/cesta bez ohledu na počet osob
  • Čekání řidiče: 150 Kč/hod/osoba

5) STORNO POPLATKY

Pokud klient odstoupí od závazné objednávky do 3 týdnů před termínem zápůjčky = 0 % z celkové ceny.

Pokud klient odstoupí od závazné objednávky do 48 hodin před termínem zápůjčky = 50 % z celkové ceny.

Pokud klient odstoupí od závazné objednávky později než 48 hodin před termínem zápůjčky = 100 % z celkové ceny.

6) SMLUVNÍ PENÁLE

V případě prodlení při vrácení zápůjčky se klient zavazuje uhradit smluvní penále ve 100 % výši ceny zápůjčky za každý započatý účtovací cyklus prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny účtuje Půjčovna z Plzně úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky denně.

V případě prodlení s úhradou ceny o více než 30 dní od splatnosti faktury se klient zavazuje hradit smluvní pokutu ve 100 % výši ceny zápůjčky za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po třicátém dni od splatnosti faktury. Faktury jsou neprodleně vystavovány po vrácení zápůjčky se 14denní splatností a zasílány na emailovou adresu klienta uvedenou ve společné komunikaci. Tímto ujednáním není dotčena účinnost úroku z prodlení.

7) ZÁRUKA A POJIŠTĚNÍ / ODPOVĚDNOST

Kontrola vybavení při převzetí na protokol.

Společnost má odpovědní pojistku. Po dobu zápůjčky přebírá klient plnou zodpovědnost za předmět zápůjčky. Předmět zápůjčky není pojištěn.

Tyto podmínky jsou platné od 1. října 2018